Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten

Als vereniging zijn we verplicht statuten op te stellen. In de statuten zijn de basisregels van onze vereniging vastgelegd. De verdere uitwerking van deze regels, dagelijkse gang van zaken, wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Onze statuten zijn vastgelegd door een notaris en kunnen niet meer zomaar gewijzigd worden. In de statuten is onder meer opgenomen wie bevoegd is om het reglement op te stellen of te wijzigen; het bestuur, de algemene ledenvergadering of een raad van toezicht.

Afschrift akte van oprichting (Statuten)

Het huishoudelijk reglement

Ons huishoudelijk reglement is een set regels en richtlijnen, in aanvulling op de wet en de statuten. Het huishoudelijk reglement is niet in tegenspraak met de statuten. Is dit toch het geval, dan hebben de statuten voorrang boven het huishoudelijk reglement. Het wijzigen van het huishoudelijk reglement is alleen mogelijk door middel van een bestuursbesluit. Dit kan bijvoorbeeld door de wijziging op te brengen voor stemming in de bestuursvergadering of jaarvergadering.

Huishoudelijk reglement