Activiteiten

Sedert de oprichting (december 2016) kent de vereniging een drietal werkgroepen:

  • de werkgroep Samenwonen (contactpersoon Leo Koolhaas)
  • de Werkgroep Samenzijn (contactpersoon Marga van Zuidam)
  • de Werkgroep Samenleven (contactpersoon Marga van Zuidam)

Vanaf 2023 kennen we ook de Projectgroep ‘Kunst in de buurt’.

Sommige werkgroepen leiden een sluimerend bestaan, wegens gebrek aan deelnemers en/of input uit de buurt.

Onder de WG Samenwonen valt bijv. een databank , waarin bewoners hun ervaringen met betrekking tot allerlei zaken rond wonen en het huis kunnen worden opgeslagen om uit te wisselen met buurtgenoten. Voor zowel het melden van ervaringen als voor vragen naar ervaringen kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging, e: info@vogelbuurtschiedam.nl

Andere aandachtpunten van deze werkgroep betreffen contacten met de gemeente over bijvoorbeeld bestrating, parkeren en bebording, voor zover dit het algeheel belang van de buurt(bewoners) betreft.

De werkgroep volgt en vraagt naar relevante ontwikkelingen in de energietransitie (denk aan elektrisch rijden/oplaadpalen en bijvoorbeeld ontwikkelingen als ‘buurtaccu’s’) .

Geluidsoverlast is een laatste item: We volgen actief de activiteiten van de vereniging BTV (Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport) en bijv. het Burgermeetnet (geluid) van de DCMR.

De werkgroepen Samenzijn en Samenleven richten zich met name op het ondersteunen van de  van de leefbaarheid en onderlinge contacten in onze buurt:        

De WG Samenzijn

Onder verantwoordelijkheid van deze werkgroep vallen ook Sociëteit  ‘Het Vogelhuis’ en het  initiëren van de Tai Chi-cursus voor ouderen.

Het Vogelhuis komt als regel iedere eerste donderdag van de maand van 14 tot 16 uur bijeen in De Ark, soms met een spreker, soms een spelmiddag, altijd gezellig!

Contactpersoon is Anneke van Mansum, avmansum@kpnmail.nl

De Tai Chi-cursus wordt gegeven in series van tien lessen (eenmaal aan het begin van het jaar en eenmaal na de zomervakanties) onder leiding van Babs van Herk (docent Chinese Bewegingsleer), meer informatie via babsvanherk@kpnmail.nl.

Ook de plaatsing van een AED én de (her)scholing van de buren die dit apparaat kunnen hanteren valt onder deze werkgroep.

De WG Samenleven  was in aanvang de motor van het jaarlijkse buurtfeest, dat – mede door gebrek aan menskracht – na de Coronacrisis geen vervolg heeft gekregen.

De werkgroep heeft o.a. in 2021 een vragenlijst opgesteld om de wensen en verlangens van oudere buurtgenoten op te stellen. Globaal bleek dat de meeste bewoners het goed naar hun zin hebben in de buurt en zo nodig hun buren weten te vinden.

Oudere leden (van wie de verjaardagsdatum bij ons bekend is) ontvangen een felicitatiekaart op hun verjaardag.

Door gebrek aan menskracht ontwikkelt deze werkgroep momenteel verder geen nieuwe activiteiten.

De Projectgroep ‘Kunst in de buurt’ is in 2023 opgezet om de realisering van een Kunstwerk in de buurt mogelijk te maken. Onder leiding van Gérard Smits wordt er naar toegewerkt om in het voorjaar van 2025 een sculptuur van Josua Wechsler te plaatsen in het groen op de hoek van Leeuweriksingel en de Vinkenlaan. Hiervoor worden zowel fondswerving bij fondsen ingezet als geld wervende activiteiten onder de buurtbewoners. Meer informatie via de secretaris, info@vogelbuurtschiedam.nl.