Huishoudelijk Reglement – concept

Van de leden

Artikel 1

 1. Personen, die lid van de vereniging wensen te worden, leveren het aanmeldingsformulier in bij de secretaris.
 2. De secretaris zendt aan de nieuwe leden, binnen 14 dagen na ontvangst van het aanmeldingsformulier, een bevestiging met daarin vermeld de contributie en het banknummer van de vereniging,
 3. Na betaling van de contributie verzendt de penningmeester het bewijs van lidmaatschap

Artikel 2

 1. Het lidmaatschap eindigt in de gevallen genoemd in artikel 4 van de statuten op de datum van het intreden van desbetreffende omstandigheden.
  1. Het lidmaatschap eindigt in geval van schriftelijke opzegging – genoemd in artikel 4 van de statuten – op de laatste dag van de maand volgend waarin de opzegging is ingekomen bij het bestuur.
  2. De schriftelijke opzegging dient te worden gezonden aan de secretaris.
  3. Er vindt geen restitutie van reeds betaalde contributie plaats.

Artikel 3

 1. Het lidmaatschap van leden, die – na herinnering(en) niet binnen twee weken aan hun contributieverplichtingen voldoen, wordt door het bestuur per die datum beëindigd.
 2. Het bestuur geeft het betrokken lid schriftelijk bericht van deze beëindiging.

Artikel 4

Leden kunnen door het bestuur worden geroyeerd:

 1. Wegens het overtreden van of handelen in strijd met de statuten of reglementen van de vereniging;
 2. Wegens het handelen in strijd met enig besluit van de vergadering of van het bestuur, mits dat besluit ter kennis is gebracht van de leden of van het desbetreffende lid in het bijzonder;
 3. Wegens het handelen in strijd met het doel en/of de belangen van de vereniging.

Artikel 5

 1. Binnen een week nadat tot royement is besloten, geeft het bestuur betrokkene door middel van
  een aangetekend schrijven hiervan in kennis.
 2. In geval van royement, eindigt het lidmaatschap op de dag waarop de beslissing door het
  bestuur wordt genomen, zodat betrokkene vanaf dat tijdstip alle rechten verliest die aan het
  lidmaatschap zijn verbonden.

Artikel 6

 1. De leden worden ingevolge artikel 9 van de statuten geacht niet in contact te treden met de
  Gemeente Schiedam en andere instanties omtrent zaken van collectief belang, waarover het
  bestuur overleg voert.
 2. In speciale gevallen kan het bestuur beslissen samen met betrokkene met genoemde instanties
  te gaan praten, dan wel aan betrokkene toestemming verlenen dit alleen te doen.

Van het bestuur

Artikel 7

 1. Het bestuur bestaat uit minimaal 4 leden.
 2. De vergadering stemt alleen over kandidaten, van wie een schriftelijke verklaring bij het bestuur
  is ingekomen, dat hij/zij bereid is een kandidatuur te aanvaarden.

Artikel 8

 1. De voorzitter zit de ledenvergaderingen alsmede de bestuursvergaderingen voor.
 2. De voorzitter ziet toe, dat de besluiten van het bestuur en de vergadering adequaat worden
  uitgevoerd.
 3. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging buiten het verenigingsverband.
 4. In overleg en in geval van ontstentenis kan de voorzitter vervangen worden door een van de
  andere bestuursleden.

Artikel 9

De secretaris is belast

 1. met de zorg voor de algemene correspondentie van de vereniging, alsmede de samen-
  stelling van rapporten en verslagen.
 2. met de zorg voor documentatie waaronder de ledenadministratie.
 3. met het opstellen van een jaarverslag.

Artikel 10

De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging overeenkomstig de besluiten van de ledenvergadering.

 1. De penningmeester zorgt voor het regelmatig bijhouden van een overzichtelijke boekhouding
 2. De penningmeester is verantwoording schuldig voor zijn beheer aan het bestuur en ledenvergadering; hij geeft het bestuur en de ledenvergadering op door deze te bepalen tijdstippen een overzicht omtrent de financiële toestand van de vereniging.
 3. De penningmeester is belast met het opstellen van een financieel jaarverslag.

Artikel 11

 1. Het bestuur kan terzijde worden gestaan door werkgroepen, gekozen vanuit de leden.
 2. Per werkgroep zal een vertegenwoordiger deelnemen aan de bestuursvergaderingen, waarin over de activiteiten van de vereniging gesproken wordt. Deze vertegenwoordiger zal door de leden van de werkgroep worden aangewezen.
 3. Daarnaast zullen per straat (deel) contactpersonen zorgen voor de relatie tussen de bewoners
  en het vereniging.

Artikel 12

 1. Om te voorkomen dat alle bestuursleden om de vier jaar gelijktijdig aftreden, wordt door het
  bestuur een rooster van aftreden vastgesteld.
 2. Een en ander geschiedt met inachtneming van het gestelde in artikel 8 van de statuten.

Artikel 13

Het bestuur draagt er zorg voor dat informatie, die ze verkrijgt van de gemeente Schiedam en van de instanties genoemd in artikel 9 van de statuten , zo spoedig mogelijk ter kennis wordt gebracht aan de leden.

Van de stemmingen

Artikel 14

  1. Ten aanzien van besluiten en stemmingen van de ledenvergadering gelden de regelen gesteld in
   dit artikel
  2. Besluiten over voorstellen die expliciet op de agenda voor de ledenvergadering opgenomen zijn,
   zijn bindend indien tenminste 20 leden, inclusief het bestuur, aanwezig zijn.
  3. Besluiten over niet op de agenda opgenomen voorstellen zijn echter eerst bindend indien tenminste 50% van de leden aanwezig is.
  4. Per adres is slechts een lid stemgerechtigd.

Bij schriftelijke stemmingen in de vergadering wordt uit de leden op de vergadering aanwezig,
een commissie van stemopneming benoemd; de vergadering kan deze benoeming aan de
voorzitter overlaten.

Is het aantal personen, dat moet worden benoemd, voorgedragen of aanbevolen even groot
als het aantal personen dat kandidaat is gesteld, dan worden deze geacht benoemd
voorgedragen of aanbevolen te zijn.

Artikel 15

 1. Elk lid is gerechtigd bij volmacht te stemmen. Een schriftelijke machtiging dient hiertoe
  tenminste een kwartier voor de aanvang der vergadering aan de secretaris te worden overlegd.
 2. Een machtiging kan alleen worden verstrekt aan personen van 18 jaar en ouder. Het maximaal
  aantal stemmen, dat een persoon bij volmacht kan uitbrengen is drie.
 3. De volmacht beperkt zich tot de stemmingen over die onderwerpen, die op de agenda voor de
  vergadering zijn opgenomen.

Van de geldmiddelen

Artikel 16

Er wordt jaarlijks een contributie geheven, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de ledenvergadering.
Voor het eerste jaar (2017) bedraagt de contributie 12 Euro.

Artikel 17

Door de vergadering wordt een contributie vastgesteld. Hierbij is een stemmenmeerderheid van tenminste twee derden van het aantal aanwezige stemgerechtigden vereist.

Artikel 18

 1. De contributie is per kalender jaar verschuldigd bij vooruitbetaling.
 2. Degenen, die in de loop van het kalenderjaar lid worden, nadat ze in de Vogelbuurt zijn komen
  wonen, zijn een evenredig deel van de contributie verschuldigd.
 3. Het bestuur geeft voorschriften ten aanzien van de inning der contributies.

Artikel 19

Het bestuur beslist over:

 1. de aanwijzing van een of meer banken waarbij de kasgelden van de vereniging, voor
  zover deze de 3.000 Euro te boven gaan, worden geplaatst.
 2. De grootte van de bedragen, die door de penningmeester bij genoemde banken kunnen worden opgenomen.

Artikel 20

De controle op het financieel beheer en de boekhouding van de vereniging wordt opgedragen aan een controlecommissie.

Artikel 21

 1. De in artikel 20 genoemde commissie wordt uit en door de ledenvergadering gekozen.
 2. De commissie heeft tot taak:

  1. het controleren van de boekhouding en jaarrekening van de vereniging;
  2. het controleren van de contributie-afrekeningen
  3. het uitbrengen van een schriftelijk verslag tijdens de eerste vergadering na
   beëindiging van de onder a. en b. van dit lid genoemde taken.

Artikel 22

De penningmeester is verplicht:

 1. de commissie inzage te geven in alle boeken en bescheiden, die op de boekhouding en het
  financieel beheer van de vereniging betrekking hebben.
 2. de commissie alle inlichtingen te verschaffen die voor de uitoefening van de controle nodig zijn.

Artikel 23

De in artikel 21 genoemde commissie bestaat uit twee leden en een reserve lid.

Slotbepaling

Artikel 24

Het huishoudelijk reglement is vastgesteld in de ledenvergadering van …………….
en treedt in werking op ………………………